เครื่องวัดอัตราการไหลของวัตถุุดิบแบบวัดแรงโคริออลิส